sitemap

URL Priority Change Frequency LastChange (GMT)
http://hocketoantonghop.edu.vn/ 100% Daily 2013-12-14 07:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/bao-ve-moi-truong-nhiem-vu-cua-tat-ca-chung-ta.html 20% Monthly 2013-12-14 07:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/thu-nhap-chiu-thue-tu-dau-tu-von.html 20% Monthly 2013-11-23 09:40
http://hocketoantonghop.edu.vn/ngung-su-dung-hoa-don-trong-truong-hop-nao.html 20% Monthly 2013-11-16 07:27
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguoi-nop-thue-mong.html 20% Monthly 2013-11-16 07:15
http://hocketoantonghop.edu.vn/luong-tien-tu-cac-hoat-dong-dau-tu-tai-chinh.html 20% Monthly 2013-11-02 02:15
http://hocketoantonghop.edu.vn/luong-tien-trong-hoat-dong-dau-tu.html 20% Monthly 2013-11-02 02:08
http://hocketoantonghop.edu.vn/luong-tien-trong-kinh-doanh.html 20% Monthly 2013-11-02 01:53
http://hocketoantonghop.edu.vn/su-thay-doi-cac-chinh-sach-ke-toan-phan-2.html 20% Monthly 2013-10-12 02:02
http://hocketoantonghop.edu.vn/su-thay-doi-cua-cac-chinh-sach-ke-toan.html 20% Monthly 2013-10-12 01:54
http://hocketoantonghop.edu.vn/dong-loat-ra-quan.html 20% Monthly 2013-09-30 08:46
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-khoa-hoc-ke-toan-thuc-te-la-dieu-can-thiet-danh-cho-ban.html 20% Monthly 2013-09-30 08:32
http://hocketoantonghop.edu.vn/muc-phat-cho-cac-hanh-vi-vi-pham-trong-kinh-doanh.html 20% Monthly 2013-09-30 08:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/xuat-hoa-don-cho-chu-dau-tu-thuoc-du-an-oda.html 20% Monthly 2013-09-30 08:13
http://hocketoantonghop.edu.vn/dong-loat-cac-chinh-sach-nham-du-suc-ran-de-cac-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-09-30 08:01
http://hocketoantonghop.edu.vn/han-hoan-cung-thanh-cong-moi-cua-fast.html 20% Monthly 2013-09-26 04:58
http://hocketoantonghop.edu.vn/nghi-dinh-so-105-mot-bien-phap-manh-nham-ran-de-cac-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-09-26 03:44
http://hocketoantonghop.edu.vn/tang-muc-xu-phat-hanh-chinh-lieu-co-du-suc-ran-de.html 20% Monthly 2013-09-26 03:12
http://hocketoantonghop.edu.vn/tro-thanh-kiem-toan-vien-doc-lap-khong-he-de.html 20% Monthly 2013-09-09 12:19
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-kiem-toan-vien-tu-can-co-nhung-gi.html 20% Monthly 2013-09-09 12:10
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-muon-lap-mot-cong-ty-ke-toan-rieng-hay-tu-lam-viec-khong-chiu-su-kiem-soat.html 20% Monthly 2013-09-09 10:49
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nguon-thu-chu-yeu-cua-ngan-sach-quoc-gia.html 20% Monthly 2013-09-09 10:40
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nguon-thu-chu-yeu-cua-ngan-sach-nha-nuoc.html 20% Monthly 2013-09-09 10:00
http://hocketoantonghop.edu.vn/ke-toan-truong-se-quan-tam-hon-toi-thong-tu-199.html 20% Monthly 2013-09-05 10:46
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguoi-o-vi-tri-cao-nhat-se-chiu-trach-nhiem-cao-nhat.html 20% Monthly 2013-09-05 10:38
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-muon-minh-thanh-cong-hon-trong-cong-viec.html 20% Monthly 2013-09-05 10:28
http://hocketoantonghop.edu.vn/xac-dinh-va-ghi-nhan-cac-su-kien-phat-sinh-sau-ki-bao-cao.html 20% Monthly 2013-09-05 10:15
http://hocketoantonghop.edu.vn/cac-su-kien-phat-sinh-sau-ki-ke-toan-nam.html 20% Monthly 2013-09-05 10:04
http://hocketoantonghop.edu.vn/bo-mat-cua-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-08-31 09:31
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-so-truong-hop-gia-han-nop-thue-ban-can-biet.html 20% Monthly 2013-08-31 09:24
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-muon-biet-minh-co-thuoc-doi-tuong-nop-thue-hay-khong.html 20% Monthly 2013-08-31 09:17
http://hocketoantonghop.edu.vn/ke-toan-co-thuc-su-hieu-ve-viec-ghi-nhan-tai-san-co-dinh-hay-khong.html 20% Monthly 2013-08-31 09:04
http://hocketoantonghop.edu.vn/moi-quan-he-giua-cac-hoat-dong-trong-qua-trinh-kinh-doanh-cua-cong-ty.html 20% Monthly 2013-08-31 08:41
http://hocketoantonghop.edu.vn/kinh-doanh-la-chap-nhan-rui-ro.html 20% Monthly 2013-08-23 10:06
http://hocketoantonghop.edu.vn/cac-su-kien-phat-sinh-se-duoc-ghi-nhan-the-nao-trong-tai-khoan-ke-toan.html 20% Monthly 2013-08-23 09:59
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguyen-tac-ghi-nhan-cac-khoan-du-phong.html 20% Monthly 2013-08-23 09:52
http://hocketoantonghop.edu.vn/xac-dinh-cac-khoan-du-phong-no-phai-tra-va-moi-quan-he-giua-chung.html 20% Monthly 2013-08-23 09:43
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-so-chuan-muc-ke-toan-trong-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-08-23 09:39
http://hocketoantonghop.edu.vn/phan-doan-nguon-von-va-chi-phi-di-vay-sau-von-hoa.html 20% Monthly 2013-08-05 02:04
http://hocketoantonghop.edu.vn/xac-dinh-thoi-diem-chi-phi-di-vay-duoc-von-hoa-cho-chinh-xac.html 20% Monthly 2013-08-05 01:40
http://hocketoantonghop.edu.vn/khi-duoc-von-hoa-chi-phi-di-vay-co-con-giu-nguyen-ban-chat-ban-dau-cua-no-hay-khong.html 20% Monthly 2013-08-05 01:32
http://hocketoantonghop.edu.vn/vay-von-de-san-xuat-kinh-doanh-co-la-chi-phi-san-xuat-hay-khong.html 20% Monthly 2013-08-03 02:13
http://hocketoantonghop.edu.vn/lai-suat-va-cac-khoan-chi-phi-khac-can-trong-kinh-doanh.html 20% Monthly 2013-08-03 02:01
http://hocketoantonghop.edu.vn/game-dau-truong-tinh-yeu-ky-tien-chinh-thuc-mo-cua.html 20% Monthly 2013-07-15 08:00
http://hocketoantonghop.edu.vn/nhung-phan-qua-het-suc-y-nghia-trong-game-thien-long-bat-bo-3.html 20% Monthly 2013-07-15 07:31
http://hocketoantonghop.edu.vn/nhung-khoan-thu.html 20% Monthly 2013-07-12 08:43
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-thac-mac-neu-mac-benh-hiem-ngheo-thi-co-duoc-mien-giam-thue-thu-nhap-hay-khong.html 20% Monthly 2013-07-12 08:30
http://hocketoantonghop.edu.vn/lao-dong-khuyet-tat-mot-doi-tuong-mien-giam-thue.html 20% Monthly 2013-07-12 08:19
http://hocketoantonghop.edu.vn/khoan-thu-nao-duoc-xac-dinh-vao-doanh-thu-cua-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-07-12 07:59
http://hocketoantonghop.edu.vn/doanh-thu-nguon-song-cua-doanh-nghiep.html 20% Monthly 2013-07-12 07:36
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-hieu-gi-ve-nghe-kiem-toan-niem-yet.html 20% Monthly 2013-07-05 06:40
http://hocketoantonghop.edu.vn/mua-ban-ron-cua-cac-kiem-toan-vien.html 20% Monthly 2013-07-05 06:19
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-so-quy-dinh-phap-ly-ve-hoat-dong-kiem-toan-noi-bo.html 20% Monthly 2013-07-05 03:49
http://hocketoantonghop.edu.vn/chinh-sach-tien-te-noi-long-hien-nay-lieu-co-thuc-su-kich-cau-nen-kinh-te-phat-trien-hay-khong.html 20% Monthly 2013-07-05 03:19
http://hocketoantonghop.edu.vn/doanh-nghiep-lach-luat-bang-cach-nao.html 20% Monthly 2013-07-05 03:15
http://hocketoantonghop.edu.vn/139.html 20% Monthly 2013-07-04 06:21
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-so-chuan-muc-ke-toan-tai-khoan-gop-von-lien-doanh-phan-ii-tiep-2.html 20% Monthly 2013-06-20 13:53
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-so-chuan-muc-ke-toan-tai-khoan-gop-von-lien-doanh-phan-ii-tiep.html 20% Monthly 2013-06-20 13:41
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-so-chuan-muc-ke-toan-tai-khoan-gop-von-lien-doanh-phan-ii.html 20% Monthly 2013-06-20 13:34
http://hocketoantonghop.edu.vn/mot-so-chuan-muc-ke-toan-tai-khoan-gop-von-lien-doanh-phan-i.html 20% Monthly 2013-06-20 13:24
http://hocketoantonghop.edu.vn/gop-von-lien-doanh-ban-can-biet.html 20% Monthly 2013-06-20 13:00
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-biet-gi-ve-bat-dong-san-dau-tu-va-chuan-muc-ke-toan-cua-no-phan-iv.html 20% Monthly 2013-06-15 09:04
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-biet-gi-ve-bat-dong-san-dau-tu-va-mot-so-chuan-muc-ke-toan-cua-no-phan-iii.html 20% Monthly 2013-06-15 08:56
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-la-mot-ke-toan-tuong-lai-ban-se-quan-tam-gi-trong-vi-tri-nghe-nghiep-cua-minh.html 20% Monthly 2013-06-15 08:46
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-hieu-gi-ve-bat-dong-san-dau-tu-va-chuan-muc-ke-toan-cua-no-phan-ii.html 20% Monthly 2013-06-15 08:41
http://hocketoantonghop.edu.vn/ban-hieu-gi-ve-bat-dong-san-va-chuan-muc-ke-toan-cua-no-phan-i.html 20% Monthly 2013-06-15 08:21
http://hocketoantonghop.edu.vn/tai-sao-viet-nam-van-chua-co-duoc-mot-thuong-hieu-noi-tieng-the-gioi.html 20% Monthly 2013-06-13 06:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/thanh-toan-qua-ngan-hang-ai-co-loi-hon.html 20% Monthly 2013-06-13 06:15
http://hocketoantonghop.edu.vn/thong-tu-162013tt-btc-ngay-08-thang-02-nam-2013-niem-vui-cua-dn.html 20% Monthly 2013-06-13 06:13
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-nha-nuoc-chay-ve-dau.html 20% Monthly 2013-06-13 06:11
http://hocketoantonghop.edu.vn/tinh-gian-ly-ngay.html 20% Monthly 2013-06-13 06:08
http://hocketoantonghop.edu.vn/tra-luong-the-nao-la-hop-ly.html 20% Monthly 2013-06-13 06:01
http://hocketoantonghop.edu.vn/ai-se-la-nguoi-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep.html 20% Monthly 2013-06-07 19:29
http://hocketoantonghop.edu.vn/luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi.html 20% Monthly 2013-06-07 19:19
http://hocketoantonghop.edu.vn/muc-luong-toi-thieu-vung-bao-nhieu-la-hop-ly.html 20% Monthly 2013-06-07 19:09
http://hocketoantonghop.edu.vn/quy-dinh-ve-muc-tran-dong-bhxh-va-ti-le-trich-dong-bhxh-theo-luong.html 20% Monthly 2013-06-07 18:59
http://hocketoantonghop.edu.vn/lam-the-nao-de-tinh-duoc-so-lao-dong-thuong-xuyen.html 20% Monthly 2013-06-07 18:49
http://hocketoantonghop.edu.vn/tham-quyen-can-cu-muc-tinh-le-phi-truoc-ba.html 20% Monthly 2013-06-05 06:41
http://hocketoantonghop.edu.vn/vay-doi-tuong-nao-duoc-mien-le-phi-truoc-ba.html 20% Monthly 2013-06-05 06:36
http://hocketoantonghop.edu.vn/nha-dat-cung-la-doi-tuong-khong-phai-chiu-le-phi-truoc-ba.html 20% Monthly 2013-06-05 06:32
http://hocketoantonghop.edu.vn/doi-tuong-nao-khong-phai-nop-le-phi-truoc-ba.html 20% Monthly 2013-06-05 06:24
http://hocketoantonghop.edu.vn/doi-tuong-nao-phai-chiu-le-phi-truoc-ba.html 20% Monthly 2013-06-05 06:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/luat-thue-tndn-da-duoc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu.html 20% Monthly 2013-05-27 00:09
http://hocketoantonghop.edu.vn/ke-toan-can-biet-nhung-gi-ve-tien-mat.html 20% Monthly 2013-05-24 05:05
http://hocketoantonghop.edu.vn/so-ke-toan-va-nhung-dieu-can-biet-ve-so-ke-toan.html 20% Monthly 2013-05-22 09:19
http://hocketoantonghop.edu.vn/kiem-toan-doc-lap-va-nhung-quy-dinh-moi.html 20% Monthly 2013-05-20 00:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/cong-ty-cp-phan-mem-effect-va-thuong-hieu-moi.html 20% Monthly 2013-05-17 13:39
http://hocketoantonghop.edu.vn/huong-dan-thuc-hien-che-do-thai-san-6-thang-nam-2013.html 20% Monthly 2013-05-14 16:50
http://hocketoantonghop.edu.vn/cong-dong-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khoa-hoc 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khong-chuyen-muc 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nghiep-vu-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/12 30% Yearly 2013-12-14 07:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/11 30% Yearly 2013-11-23 09:40
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/10 30% Yearly 2013-10-12 02:02
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/09 30% Yearly 2013-09-30 08:46
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/08 30% Yearly 2013-08-31 09:31
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/07 30% Yearly 2013-07-15 08:00
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/06 30% Yearly 2013-06-20 13:53
http://hocketoantonghop.edu.vn/2013/05 30% Yearly 2013-05-24 05:05
http://hocketoantonghop.edu.vn/author/adminkimi 30% Weekly 2013-05-14 16:50
http://hocketoantonghop.edu.vn/author/adminctv2 30% Weekly 2013-05-27 00:09
http://hocketoantonghop.edu.vn/author/adminthanhmy2 30% Weekly 2013-12-14 07:18
http://hocketoantonghop.edu.vn/adidas 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/anh-huong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/atm 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ba-quan-ly 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bang-can-doi-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bao-cao-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bao-ve-moi-truong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bat-nhat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bat-dong-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bhtn 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bhxh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bhyt 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bien-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/bo-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ca-nhan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ca-phe-trung-nguyen 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/can-doi-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/che-do-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/che-tai-xu-phat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/che-do-dai-ngo 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chi-phi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chi-phi-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chi-phi-phat-sinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chi-phi-san-xuat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chi-phi-di-vay 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chi-phi-di-vayy 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chiet-khau-thuong-mai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chinh-phu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chinh-sach 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chinh-sach-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chinh-sach-tien-te 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chuan-muc-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chung-tu-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chuyen-nganh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/chuyen-nhuong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/co-hoi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/co-quan-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/co-so-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/co-so-san-xuat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/co-tuc 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/co-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/coca-cola 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/cong-cu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/cong-nghe 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/cong-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/cu-nhan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/doanh-thu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/doi-tuong-chiu-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/du-thao 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/game-ky-tien 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/game-online 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/game-thien-long-bat-bo-3 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/game-dau-truong-tinh-yeu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ghi-nhan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ghi-nhan-ban-dau 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ghi-nhan-tai-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/gia-tri-ban-dau 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/gia-dinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/giam-tru-gia-canh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/gian-lan-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/giao-dich 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/giay-len-nhung-lo-ngai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/giay-thong-hanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/gop-von 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hach-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/han-che-san-xuat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hanh-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hanh-lang-phap-ly 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hao-mon 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hinh-thuc-lien-ket 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hinh-thuc-thanh-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hoa-don 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hoa-don-giao-hang 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hoa-don-dien-tu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hoat-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hoat-dong-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hoat-dong-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hoi-nghi-thuogn-dinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hop-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hop-dong-lao-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/hop-dong-lien-doanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ke-toan-truong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ke-toan-vien 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ket-cau-tai-khoan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khai-giang 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khai-khoang 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khau-hao 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khau-hao-luy-ke 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khau-hao-tai-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khoa-hoc-2 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khoan-du-phong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/khung-hoang 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ki-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kich-cau-tieu-dung 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kiem-soat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kiem-soat-tai-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kiem-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kiem-toan-niem-yet 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kiem-toan-noi-bo 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kiem-toan-vien 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kinh-te 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kinh-te-nha-nuoc 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kinh-te-thi-truong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/kinh-tes 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lai-suat-tien-gui 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lam-nghiep 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lam-phat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lao-dong-binh-quan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lao-dong-khuyet-tat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lao-dong-thoi-vu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lao-dong-thuong-xuyen 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/le-phi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/le-phi-truoc-ba 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lien-doanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lien-doanh-bang-tai-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lien-ket 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/lo-trinh-ap-dung 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/loi-ich 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/loi-nhuan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/loi-the 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/loi-the-canh-tranh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luat-bhxh-sua-doi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luat-cong-doan-sua-doi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luat-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luat-lao-dong-sua-doi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luong-tien 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luong-toi-thieu-vung 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/luu-chuyen-tien-te 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ma-san-pham 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ma-so-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/me-thien-nhien 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/mua-sam 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/muc-luong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ne-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ngan-hang 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ngan-hang-trung-uong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ngan-sach 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ngan-sach-nha-nuoc 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nghi-dinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nghiep-vu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nghiep-vu-ke-toan-2 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ngung-su-dung 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguoi-lao-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguoi-nuoc-ngoai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguoi-su-dung-lao-dong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguon-thu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nguon-von 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nha-quan-ly 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nha-thau 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nhan-tai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nhat-ki-kinh-doanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nien-do-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nien-do-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/no-phai-tra 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/no-tiem-tang 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/noi-dung-tai-khoan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/nong-nghiep 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/pha-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phan-biet 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phan-mem-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phan-mem-ketoan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phan-thuong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phap-luat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phat-hanh-hoa-don 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phat-sinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phi-truoc-ba 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phuong-phap-hach-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/phuong-phap-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quan-ly 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quan-ly-kinh-te 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quan-ly-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quoc-hoi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quy-bhxh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quy-hoi-von 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quy-dinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quy-dinh-phap-ly 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quyen-so-huu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/quyen-su-dung-dat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/rui-ro 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/san-xuat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/so-cai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/so-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/so-nhat-ki-chung 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/su-dung-dat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/su-kien 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/su-kien-phat-sinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/su-trung-phat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tai-khoan-ke-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tai-phan-phoi-thu-nhap 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tai-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tai-san-co-dinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tap-doan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thai-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tham-quyen 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thanh-cong 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thanh-ly-tai-san 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thanh-toan-qua-ngan-hang 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thay-the 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thien-long-bat-bo-3 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thong-tu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thu-chi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thu-nhap 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thu-nhap-ca-nhan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thu-nhap-chiu-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thu-nhap-khac 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thu-tuc 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-gtgt 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-mon-bai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-tai-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-thu-nhap-dn 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-xuat-nhap-khau 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thue-dat 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thuong-hieu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/thuong-hieu-moi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tien-lai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tien-luong-toi-thieu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tieu-chuan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tin-phieu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tndn 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/to-chuc-dieu-hanh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/trach-nhiem 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/trach-nhiem-phap-ly 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/trai-phieu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tro-ly-kiem-toan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tron-thue 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/trung-thuc 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/tuong-lai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/ty-le 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/unilever 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/uy-ban-chung-khoan 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/uy-quyen 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/van-ban-phap-quy 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/van-hanh-doanh-nghiep 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vi-tri-dia-ly 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vien-tro-khong-hoan-lai 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vien-tro-nhan-dao 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vina-next-tarp 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vinalines 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/von 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/von-chu-so-huu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/von-hoa 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/von-dieu-le 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vung-i 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vung-ii 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vung-iii 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/vung-iv 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/xa-hoi 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/xac-dinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/xuat-khau 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/dao-duc-nghe-nghiep 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/dau-tu 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/dieu-chinh 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/diien-toan-dam-may 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/don-vi-su-nghiep 30% Weekly
http://hocketoantonghop.edu.vn/dong-kiem-soat 30% Weekly

Bảo vệ môi trường, nhiệm vụ của tất cả chúng ta

Thế giới đã chứng kiến biết bao những đau thương, cả một thành phố của Phillippines chìm trong một đống hoang tàn đổ nát, người còn sống sót cũng không chốn nương thân, người không một bờ vai chia sẻ, một giọt nước sạch để uống, một bộ quần áo để mặc,…Thiên tai ngày càng nặng nề và khủng khiếp hơn bao giờ hết, mà không ai khác chính những con người chúng ta phải chịu đựng. Vì đâu để có sự biến đổi ấy? sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã giấy lên những lo ngại và sự trừng phạt khủng khiếp của mẹ thiên nhiên. Một cô bé 12 tuổi đã cùng 8 người bạn của mình, đã vượt qua hơn 8000km để đến với hội nghị thượng đỉnh và chỉ xin nói với thế giới một điều rằng “các vị không biết cách để vá lại những tầng ozone đã thủng, không biết cách để làm cho những loài động vật đã chết sống lại, cũng không biết cách làm cho những dòng suối cạn khô đầy ắp nước trở lại thì xin đừng tàn phá hơn nữa”

Câu nói ấy đã chạm sâu vào tâm tưởng mỗi người trong chúng ta, khiến cả thế giới phải chìm trong im lặng để rồi cùng chờ đợi vào những người lớn – những con người đã làm được gì cho cuộc sống này ngày một tốt đẹp hơn?

Hãy cùng chung tay để bảo vệ môi trường? nhưng đừng bao giờ đánh đồng việc bảo vệ mà hạn chế khả năng sản xuất và phát triển phục vụ nhu cầu cuộc sống của chúng ta. hãy đặt ra những chế tài sử phạt thật nặng và hạn chế việc sản xuất và đầu tư cho những sản phẩm mang tính hủy hoại môi trường cao như thuốc bảo vệ thực vật,…

Dưới đây là một số đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường:

  Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: xăng (trừ etanol); nhiên liệu bay; dầu diezel; dầu hỏa; dầu mazut; dầu nhờn; mỡ nhờn.

  Than đá, bao gồm: than nâu; than an-tra-xít (antraxit); than mỡ; than đá khác.

  Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).

  Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.

  Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.      

  Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.

  Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.

  Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.

Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn

Với triết lý quản lý thời hiện đại, hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện chinh sách cho người lao động cùng nắm giữ cổ phần doanh nghiệp để thực hiện chia sẻ lợi nhuận giúp người lao động tích cực hơn trong lao động cũng như gắn bó nhiều hơn với doanh nghiệp. Và khi trở thành cổ đông, những khoản thu nhập từ phần lợi tức do nắm giữ cô phiếu của doanh nghiệp cũng phải chịu thuế đấy bạn nhé!

- Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
- Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
- Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.
- Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, 
- Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

Một số khoản thu nhập từ trái phiếu, tín phiếu không chịu thuế thu nhập cá nhân:

- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

+ Lãi tiền gửi được miễn thuế theo quy định tại điểm này là thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

+ Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

+Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành. 

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ là mệnh giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiếu Chính Phủ.

Ngưng sử dụng hóa đơn trong trường hợp nào?

Có những hóa đơn được công ty mua về và sử dụng từ hàng năm trước đó nhưng trong quá trình sử dụng và thay đổi để hợp lý hơn trong quá trình sử dụng với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà cơ quan nhà nước hoặc bản thân doanh nghiệp sẽ ngưng sử dụng hóa đơn cũ. Vậy những hóa đơn ấy càn phải được giải quyết thế nào cho ổn thỏa nhất?

Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư 64/2013/TT-BTC
  • Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư 64/2013/TT-BTC

Những quy định chung về xử lý hóa đơn khi lập sai

Những văn bản trước sau bất nhất của một số địa phương trong việc xử lý những hóa đơn lập sai đã khiến cho nhiều doanh nghiệp dở khóc dở cười, thậm chí họ còn bị phạt oan vì những sự bất nhất này giữa hai địa phương khác nhau trong cùng một công ty liên doanh. Mặc dù tổng cục thuế nhà nước đã có một số quy định cụ thể về việc xử lý những hóa đơn lập sai như sau:

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

► Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

► Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Luồng tiền từ các hoạt động đầu tư tài chính

Tài chính là một vấn đề nhạy cảm của thị trường. Trong một vài năm trước đây, thì thị trường tài chính trở thành một thị trường béo bở cho các nhà đầu tư chen chân nhau bởi mức lợi nhuận khổng lồ từ các hoạt động kinh doanh của nó. NHưng gần đây, khi thị trường bất ổn, một số báo cáo bất nhất trước sau của các ngân hàng và tập đoàn lớn đã cho thấy những khoảng trống khổng lồ và nguồn thị trường tài chính đang dần đi xuống. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các hoạt động tài chính bao gồm những gì và tại sao nó lại biến thành những mỗi nhủ đầy tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vậy nhé!

Luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. Các luồng tiền chủ yếu từ  hoạt động tài chính, gồm:

(a) Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu;

(b) Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành;

(c) Tiền thu từ các khoản đi vay ngắn hạn, dài hạn;

(d) Tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay;

(đ) Tiền chi trả nợ thuê tài chính;

(e) Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. 

Luồng tiền trong hoạt động đầu tư

Kinh doanh bao gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau, các khoản đầu tư khi đầu tư vào doanh nghiệp khác, chuyển nhượng bất động sản,…bất kì hình thức kinh doanh hay đầu tư nào mang lại lợi nhuận trong kinh doanh, doanh nghiệp đều có thể thực hiện. Và việc kinh doanh đa ngành trong khi thực lực còn yếu và số vốn thấp, khả năng thích ứng với biến động thị trường kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các doanh nghiệp phá sản như hiện nay,…

Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là luồng tiền có liên quan đến việc mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động đầu tư, gồm:

(a) Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác, bao gồm cả những khoản tiền chi liên quan đến chi phí triển khai đã được vốn hóa là TSCĐ vô hình;

(b) Tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác;

(c) Tiền chi cho vay đối với bên khác, trừ tiền chi cho vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính; tiền chi mua các công cụ nợ của các đơn vị khác, trừ trường hợp tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các công cụ nợ dùng cho mục đích thương mại;

(d) Tiền thu hồi cho vay đối với bên khác, trừ trường hợp tiền thu hồi cho vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính; tiền thu do bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác, trừ trường hợp thu tiền từ bán các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và bán các công cụ nợ dùng cho mục đích thương mại;

(đ) Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, trừ trường hợp tiền chi mua cổ phiếu vì mục đích thương mại;

(e) Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, trừ trường hợp tiền thu từ bán lại cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại;

(g) Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận nhận được.

Luồng tiền trong kinh doanh

Như chúng ta đã biết, tiền và luồng tiền là nguồn sống của doanh nghiệp và nền kinh tế cũng giống như con người cần không khí do vậy, trước khi được thành lập, kinh doanh, doanh nghiệp cần có một số vốn điều lệ nhất định và phát sinh thêm trong các quá trình hoạt động kinh doanh thu – chi được gọi là luồng tiền.

Luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp, nó cung cấp thông tin cơ bản để đánh giá khả năng tạo tiền của doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ, duy trì các hoạt động, trả cổ tức và tiến hành các hoạt động đầu tư mới mà không cần đến các nguồn tài chính bên ngoài. Thông tin về các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, khi được sử dụng kết hợp với các thông tin khác, sẽ giúp người sử dụng dự đoán được luồng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động kinh doanh, gồm:

(a) Tiền thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ;

(b) Tiền thu được từ doanh thu khác (tiền thu bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản khác trừ các khoản tiền thu được được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính);

(c) Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ;

(d) Tiền chi trả cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng, trả hộ người lao động về bảo hiểm, trợ cấp…;

(đ) Tiền chi trả lãi vay;

(e) Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

(g) Tiền thu do được hoàn thuế;

(h) Tiền thu do được bồi thường, được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế;

(i) Tiền chi trả công ty bảo hiểm về phí bảo hiểm, tiền bồi thường và các khoản tiền khác theo hợp đồng bảo hiểm;

(k) Tiền chi trả do bị phạt, bị bồi thường do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng kinh tế

Sự thay đổi các chính sách kế toán (phần 2)

Một chính sách kế toán thống nhất là sự cần thiết đối với việc quản lý, kiểm soát tình hình doanh nghiệp của nhà lãnh đạo và cơ quan chức năng có liên quan. Tùy theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sự thay đổi theo từng thời kì phát triển của doanh nghiệp cần có sự thay đổi của các chính sách kế toán ấy nhưng không phải lúc nào cũng thật cần thiết. Bởi từ việc thiết lập chính sách,thử nghiệm đến khi đưa vào áp dụng là cả một quá trình lâu dài, tốn kém thời gian, chi phí cũng như gây ảnh hưởng tới việc quản lý của nhà nước. 

Do đó, doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán khi :

(a) Có sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

(b) Sự thay đổi sẽ dẫn đến báo cáo tài chính cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh hưởng của các giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Người sử dụng báo cáp tài chính cần phải so sánh được báo cáo tài chính của doanh nghiệp qua nhiều kỳ để xác định xu hướng biến động tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Do đó, chính sách kế toán cần được áp dụng nhất quán giữa các kỳ, trừ khi có sự thay đổi chính sách kế toán theo quy định trên.

Những vấn đề sau đây không phải là thay đổi chính sách kế toán:

(a) Việc áp dụng một chính sách kế toán cho các giao dịch, sự kiện có sự khác biệt về cơ bản so với các giao dịch, sự kiện đó đã xảy ra trước đây;

(b) Việc áp dụng các chính sách kế toán mới cho các giao dịch, sự kiện chưa phát sinh trước đó hoặc không trọng yếu.

Việc đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của Nhà nước được đề cập  trong Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình” và Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình” là một thay đổi trong chính sách kế toán nhưng được xử lý như một nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ theo chuẩn mực số 03 hoặc 04.

Sự thay đổi của các chính sách kế toán

Một chính sách kế toán thông nhất giúp công ty có sự kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình đầu tư, thu chi trong các hoạt động kinh doanh của mình. Và để nhìn vào, các lãnh đạo cấp cao không nhất thiết phải kiểm soát các báo cáo hàng ngày, số tiền còn trong tài khoản và các khoản thu trong ngày, nhìn vào báo cáo tài chính có thể hiểu được, đọc được các thông số nhất định. Những chinh sách kế toán có thể thay đổi theo từng thời kì hoạt động và phát triển của doanh nghiệp để có sự phù hợp, thích nghi hơn.

Chính sách kế toán: Là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay đổi ước tính kế toán: Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó. Những thay đổi trong ước tính kế toán do có các thông tin mới không phải là sửa chữa các sai sót. Bỏ sót hoặc sai sót trọng yếu: Việc bỏ sót hoặc sai sót được coi là trọng yếu nếu chúng có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các bỏ sót hoặc sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Quy mô, tính chất của khoản mục là nhân tố quyết định đến tính trọng yếu.

Sai sót của kỳ trước: Là những sai sót hoặc bỏ sót trong báo cáo tài chính tại một hay nhiều kỳ trước do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng các thông tin:

(a) Sẵn có tại thời điểm báo cáo tài chính của các kỳ đó được phép công bố;

(b) Có thể thu thập và sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính đó. Các sai sót bao gồm sai sót do tính toán, áp dụng sai các chính sách kế toán, bỏ quên, hiểu hoặc diễn giải sai các sự việc và gian lận.

Áp dụng hồi tố: Là việc áp dụng một chính sách kế toán mới đối với các giao dịch, sự kiện phát sinh trước ngày phải thực hiện các chính sách kế toán đó.

Điều chỉnh hồi tố: Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và trình bày các khoản mục của báo cáo tài chính như thể các sai sót của kỳ trước chưa hề xảy ra. Tính không hiện thực: Một yêu cầu được coi là không hiện thực khi doanh nghiệp không thể áp dụng được yêu cầu đó sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng. Việc áp dụng hồi tố đối với các thay đổi trong chính sách kế toán hoặc thực hiện điều chỉnh hồi tố nhằm sửa chữa các sai sót của kỳ trước là không hiện thực nếu:

(a) Ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố là không thể xác định được;

(b) Việc áp dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố đòi hỏi phải đặt giả thiết về ý định của Ban Giám đốc trong thời kỳ đó;

(c) Việc áp dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố đòi hỏi một ước tính đáng kể và không phân biệt được các thông tin sau đây với các thông tin khác:

- Cung cấp bằng chứng của hoàn cảnh tại ngày mà các khoản mục này được ghi nhận, được xác định giá trị và được trình bày

- Sẵn có tại thời điểm báo cáo tài chính của kỳ trước được phép công bố. Áp dụng phi hồi tố đối với thay đổi trong chính sách kế toán và ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi các ước tính kế toán là:

(a) Áp dụng chính sách kế toán mới đối với các giao dịch và sự kiện phát sinh kể từ ngày có sự thay đổi chính sách kế toán;

(b) Ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán trong kỳ hiện tại và tương lai do ảnh hưởng của sự thay đổi.